آیا در آخرت فقط انسانها محشور مي شوند ؟

مجموعه: احادیث و سخنان بزرگان

 

 

در آخرت فقط انسانها دوباره زنده مي شوند ؟

 

آيا در آخرت فقط انسانها دوباره زنده مي شوند، يا ساير موجودات زندة اين دنيا نيز برانگيخته خواهندشد؟


آيا انسان با همين بدن خاکي در روز قيامت محشور خواهد شد؟


انسان
در روز قيامت به شهادت قرآن كريم با همين جسد دنيايي محشور مي گردد آياتي از جمله آيه 4 سوره قيامت و79 سوره يس به اين امر تصريح دارد ، بعلاوه در روز قيامت ساير موجودات غير انسان نيز محشور خواهند شد چرا كه قرآن از حشر جميع سخن مي گويد.

 

 

 

محشور شدن انسانها در قیامت,انسان آخرت, جهان آخرت, انسان ها در روز قیامتمحشور شدن انسانها در قیامت,انسان آخرت, جهان آخرت, انسان ها در روز قیامت